flag icon lt

Bendrosios sąlygos

 

I. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – UAB Spa Europe juridinio asmens kodas 305568675, PVM mokėtojo kodas LT100013343317, registruotos buveinės adresas Pagrindinė g. 1A, Varputėnai. LT-80242

1.2. Pirkėjas – elektroninėje parduotuvėje www.spaeurope.eu prekes įsigyjantis 1) veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas ir kuris nėra pripažintas neveiksniu teismo tvarka arba nepilnametis asmuo, kuris teismo tvarka yra emancipuotas; 2) nepilnametis asmuo nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą sudaryti sandorį; 3) juridinis asmuo.
1.3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.4. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.5. Taisyklės – šios prekių pirkimo – pardavimo interneto tinklalapyje info@spaeurope.eu taisyklės.
1.6. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis elektronine parduotuve info@spaeurope.eu.

II. Bendrosios sąlygos

2.1. Pirkėjas, pirkdamas elektroninėje parduotuvėje info@spaeurope.eu patvirtina, kad yra susipažinęs su Taisyklėmis bei, kad jas suprato ir sutinka pirkti vadovaujantis šiose Taisyklėse numatyta tvarka. Taip patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu info@spaeurope.eu susijusios sąlygos.
2.2. Pirkti elektroninėje parduotuvėje info@spaeurope.eu turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti šių Taisyklių 1.2 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika (Taisyklių 2.4 punktas), patvirtina, kad jis atitinka šių Taisyklių 1.2 punkte numatytą Pirkėjo aprašymą.
2.3. Pardavėjas turi teisę bet kada savo nuožiūra koreguoti ar pakeisti Taisykles. Pardavėjui pakoregavus ar pakeitus Taisykles nauja ar koreguota Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus info@spaeurope.eu. Pirkėjas privalo kiekvieną kartą prieš pirkdamas elektroninėje parduotuvėje info@spaeurope.eu peržiūrėti, ar nėra paskelbta nauja ar koreguota Taisyklių redakcija ir su ja susipažinti. Kiekvieną kartą Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje info@spaeurope.eu yra laikoma, kad Pirkėjas susipažino su naujausia paskelbta Taisyklių redakcija ir sutinka pirkti vadovaujantis naujausia Taisyklių redakcija.
2.4. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje numatyta tvarka.
2.5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas. Pirkėjas, nurodydamas Pardavėjui elektroninio pašto adresą, patvirtina, kad elektroninio pašto adresas priklauso jam.

III. Prekių pirkimas, atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai

3.1. Pirkėjas, užsisakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.
3.2. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra prekių kainos apmokėjimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis (pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta pagal šias Taisykles).

3.3. Pirkėjas atsiskaito pagal Pardavėjo pateikiamą sąskaitą – faktūrą (siunčiama Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu). Mokėtinos kainos dalys nustatomos Pardavėjo nuožiūra, tačiau Pirkėjas turi teisę, suformuodamas užsakymą, laukelyje „Pastabos“ arba el. paštu nurodyti pageidavimus dėl apmokėjimo už prekes. Pirkėjo nurodyti pasiūlymai ir pageidavimai Pardavėjui nėra privalomi.

3.4. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas info@spaeurope.eu duomenų bazėje.
3.5. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
3.5.1. naudojantis elektronine bankininkyste;
3.5.2. banko pavedimu;
3.5.3. naudojantis Paypal arba 
kitomis nurodytomis paslaugomis.
3.6. Kai Pardavėjas gauna visos prekių kainos apmokėjimą, Pardavėjas pradeda prekių išsiuntimo Pirkėjo pasirinktu būdu procedūrą. Negavęs visos prekių kainos, Pardavėjas turi teisę prekių siuntimą sustabdyti.
3.7. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jeigu Pardavėjas suteikia garantiją prekei, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
3.8. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

 

IV. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes info@spaeurope.eu šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
4.4. Pirkėjas turi visas kitas teises be paminėtų šių Taisyklių 4.1. – 4.3. punktuose, įtvirtintas šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

V. Pirkėjo pareigos

5.1. Pirkėjas, naudodamasis info@spaeurope.eu, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų info@spaeurope.eu, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes bei jų pristatymą ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

 

VI. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę sustabdyti, keisti arba nutraukti info@spaeurope.eu veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
6.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas sumokėti už prekes (visos kainos ar kainos dalies, kaip nurodoma Pardavėjo išrašomoje sąskaitoje – faktūroje) vėluoja 5 (penkias) darbo dienas.
6.3. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose info@spaeurope.eu dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

VII. Pardavėjo pareigos

7.1. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai info@spaeurope.eu suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Civilinio kodekso 6.228(7) straipsnyje. Informacijos pateikimas internetiniame puslapyje info@spaeurope.eu viešai (šiose Taisyklėje, Privatumo politikoje, prekių aprašyme, kt.) yra laikoma tinkama Pirkėjo informavimo forma.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pardavėjas privalo Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.3. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir šių Taisyklių numatyta tvarka priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
7.4. Jei Pardavėjas negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Jeigu Pardavėjo pasiūlytos analogiškos arba panašios prekės kaina skiriasi nuo pradinės prekės kainos, Pirkėjas turi primokėti skirtumą, susidarantį tarp pradinės prekės kainos ir analogiškos ar panašios prekės kainos, jeigu analogiška arba panaši prekė yra brangesnė už pradinę prekę, arba Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui sumokėtos kainos už pradinę prekę ir analogišką arba panašią prekę skirtumą. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
7.5. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

 

VIII. Prekių pristatymas

8.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti visą informaciją, būtiną tinkamam prekių pristatymui. Jei Pirkėjas turi specifinių pageidavimų dėl prekių pristatymo (pristatymo laiko, būdo, ar pan.), jie nurodomi laukelyje „Pastabos“ arba el. paštu. Jei Pardavėjas nesutinka su Pirkėjo nurodytomis specifinėmis pristatymo sąlygomis, Pirkėjui atsakoma raštu nurodant nesutikimo priežastis.
8.2. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose, sąskaitoje – faktūroje ar kitu būdu (el. paštu ar pan.) Pirkėjui nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per papildomą terminą, Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 10.1 punkte įtvirtinta teise – atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties.
8.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
8.4. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista, prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet, jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
8.5. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.
8.6. Jei prekių nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei prekių vis tiek nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus ir prekių pristatymo kainą.

 

IX. Prekių kokybės garantija

9.1. Elektroninėje parduotuvėje info@spaeurope.eu parduodamų prekių savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
9.2. Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje info@spaeurope.eu siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė atitinka Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytą prekių pirkimo – pardavimo sutartį, jeigu:
9.2.1. prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį elektroninėje parduotuvėje info@spaeurope.eu;
9.2.2. prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;
9.2.3. prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.
9.3. Sudarydamas prekių pirkimo – pardavimo sutartį, Pirkėjas supranta, kad jo įsigyjamų prekių gamyboje naudojama natūrali mediena, todėl prekės, veikiamos drėgmės, saulės ar kitų veiksnių gali keisti savo savybes (spalvą, formą ir pan.). Tokie pokyčiai nelaikomi prekių defektu ir Pardavėjas už juos neatsako.

 

X. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

10.1. Teisė atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, tinkamos kokybės prekių keitimas ir grąžinimas:
10.1.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Teisė atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties Pirkėjui negalioja, jeigu buvo sudaryta viena iš Civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių, įskaitant sutartis dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;
10.1.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu 
info@spaeurope.eu

Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
10.1.3. Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip, kaip yra numatyta Civilinio kodekso 6.228(10) 3 dalyje, o būtent kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas gauna užsakytą prekę arba a) jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas gauna paskutinę prekę; b) jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas gauna paskutinę partiją ar dalį; c) jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas gauna pirmąją prekę.
10.1.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
10.1.5. Pirkėjui atsisakius pirkimo – pardavimo sutarties šių Taisyklių 10.1.1. – 10.1.4. punktuose numatyta tvarka pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
10.1.6. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu 
info@spaeurope.eu.

10.1.7. Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. Per Taisyklių 10.1.6. punkte numatytą terminą Pirkėjas turi teisę pakeisti ir grąžinti visas prekes, kurios nepatenka į šį sąrašą. 10.1.8. Gavęs prekes grąžinamas šių Taisyklių 10.1.7. punkte numatytu pagrindu Pardavėjas pakeičia jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
10.1.9. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai, numatyti Taisyklių 10.1.5. ir 10.1.8. punktuose, būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
10.2. Netinkamos kokybės prekių keitimas ir grąžinimas
10.2.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
10.2.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente (jeigu nepažymėjo, taikomos Taisyklių  10.1.1. – 10.1.9. punktų nuostatos) arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
10.2.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
10.2.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
10.2.2.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
10.2.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
10.2.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 10.2.2. punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 10.2.2. punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 10.2.2. punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.
10.2.4. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
10.2.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu 
info@spaeurope.eu,  pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;
10.2.4.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantinį dokumentą (jei jis buvo išduotas);
10.2.4.3. pateikti laisvos formos prašymą.
10.2.5. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per Civilinio kodekso 6.363 straipsnyje numatytus terminus („Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo daikto perdavimo“).
10.2.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
10.2.7. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis.
10.2.8. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
10.2.9. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
10.2.10. Atskiros netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantiniuose dokumentuose.
10.3. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių pristatymo, informuoti apie tai Pardavėją elektroniniu paštu 
info@spaeurope.euPardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
10.4. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas, prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.
10.5. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.
10.6. Jei Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje info@spaeurope.eu įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t. y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 10.4. punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.
10.7. Pirkėjas pasinaudojęs šiame Taisyklių skyriuje numatytomis teisėmis turi įvykdyti Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo ir laikytis jose numatytos tvarkos.
10.8. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstame patvirtinime apie pranešimo dėl sutarties atsisakymo gavimą.
10.9. Pasinaudojus Taisyklių 10.1. punkte įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina ir prekės pristatymo išlaidos. Pasinaudojus Taisyklių 10.2. punkte įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, prekės pristatymo išlaidos ir prekės grąžinimo išlaidos.
10.10. Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.
10.11. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

 

XI. Baigiamosios nuostatos

11.1. Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje info@spaeurope.eu nurodytais kontaktais.
11.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika  nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
11.4. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
11.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Pardavėjo buveinės vietos teisme.

 

close

Wishlist